Kontakt:

TF ČZU, M217/3

gurka@tf.czu.cz

Rozvrh, konzultace

Telefon:
(+420) 22438 3241

Důležité:

Katedra matematiky

Moodle

UIS na ČZU

Studijní řád ČZU

Harmonogram

Jak studovat

Ke stažení:

Firefox

Počet přístupů:

177144

ZKOUŠKY — Obecná pravidla

Zde je stručný průvodce, jak hladce zvládnout zkoušku z matematiky.

Co udělat nejdříve

Vybrat si termín a přihlásit se přes internet.

 • Na zkoušku nemohu jít bez přihlášení.
 • Přihlásím se přes Univerzitní nformační systém ČZU (UIS). Do kdy je možné se na zkoušku přihlásit, případně se z ní odhlásit, je uvedeno v systému u každého z termínů.
 • Mohu se přihlásit na libovolný z vypsaných termínů. Katedra matematiky neomezuje počet přihlášených.
 • Pokud se ke zkoušce z jakýchkoliv důvodů nedostavím a nestihnu se včas odhlásit, jsem hodnocen známkou „nevyhověl“, tj. přicházím o jeden z pokusů.
 • Jestliže se nedostavím ve zkouškovém období příslušného semestru ani jednou ke zkoušce, je mně administrativně udělena známka „nevyhověl“ s datem posledního vypsaného termínu zkoušky v tomto období. Vyplývá to z čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu ČZU. Např. termíny vypsané pro zkoušku ze zimního semestru na červen a září jsou tedy pro mne již „opravné termíny“.
 • V případě neúspěšného vykonání zkoušky se mohu přihlásit na libovolný z následujících vypsaných termínů.
 • Termíny zkoušek jsou v UIS vypsány vždy na celý akademický rok, tj. žádné další termíny již přidávány nebudou..

Co si určitě vzít s sebou.

Index a identifikační kartu studenta, vlastní čisté papíry (na prvním listu vyplněnou hlavičku — hlavička v PDF, hlavička v Excelu), psací potřeby.

 • Musím mít s sebou tyto doklady: Výkaz o studiu na VŠ (tzv. Index) a identifikační kartu studenta (UNI karta, ISIC, studenti kombinovaného studia se mohou prokázat také jiným dokladem totožnosti).
 • Nemám-li v Indexu zapsán zápočet, mohu se zkoušky zúčastnit, pokud splňuji všechny předepsané podmínky pro jeho získání. Během zkoušky mi bude zápočet zapsán.
 • Nezapomenu vlastní čisté papíry na vypracování písemky. Záhlaví prvního listu mohu připravit již doma. Nejlepší je vyplnit hlavičku (v Excelu) na počítači a vytisknout. Pokud neumím pracovat s Excelem nebo ho nemám, mohu si vytisknout hlavičku v PDF a vyplnit ji ručně. V krajním případě mohu hlavičku načrtnout a vyplnit ručně až v posluchárně.
 • Vezmu si také psací potřeby (tj. plnicí pero nebo propisovací tužku; obyčejná tužka nebo mikrotužka jsou nevhodné).

Co si vezmu na sebe

Zkouška z matematiky není promoce ani módní přehlídka. Nejlepší je zvolit slušné neformální oblečení, ve kterém se budu cítit pohodlně a příjemně.

Povolené pomůcky

Pro předměty Matematika , Matematika 1, Matematika 2: kartička s povolenými vzorci.

Pro předměty Početní metody, Výpočetní metody v biologii (FAPPZ): kalkulačka, statistické vzorce (poslední stránka skript Výpočetní metody nebo ke stažení ZDE).

 • Kartičku s povolenými vzorci lze zakoupit na sekretariátu katedry matematiky v úředních hodinách. Kartička nesmí být nijak upravena, tj. nesmí být do ní nic připsáno.

Co je zákázáno používat u zkoušky

Kalkulačky (pro předměty Matematika, Matematika 1, Matematika 2), komunikační zařízení, studijní literaturu.

 • Je zákázáno používání kalkulaček (s výjimkou předmětů Početní metody a Výpočetní metody v biologii), mobilních telefonů, počítačů a také všech jiných elektronických zařízení, které slouží ke komunikaci, k výpočtům, k uchovávání dat a datovým přenosům.
 • Je zákázáno používat vlastní poznámky, záznamy z přednášek a ze cvičení, skripta a další studijní literaturu týkající se zkoušeného učiva.

Jak probíhá zkouška

Písemka trvá 60 minut čistého času, ve stejný den následuje vyhodnocení.

 • Dostavím se před stanovenou posluchárnou v uvedený čas (tyto údaje naleznu v UIS při přihlašování ke zkoušce).
 • Při vstupu do posluchárny odevzdám zkoušejícímu Index a potvrdím mu svou totožnost Identifikační kartou studenta. Zároveň se ujistím, že jsem u správné posluchárny (v jeden den mohou být zkoušeni studenti různých oborů). Musím počítat s tím, že svůj Index dostanu zpět až při vyhlášení výsledků zkoušky.
 • Písemná práce se začíná psát ihned po zaplnění příslušné posluchárny. Pokud se tam nevejdu, počkám na pokyny zkoušejících. Mohu být buď odveden do jiné volné posluchárny, nebo budu psát písemku ve stejné posluchárně v jiném čase.
 • Druhou částí zkoušky je vyhodnocení písemné práce (obvykle mezi 11. až 15. hodinou v závislosti na počtu přítomných studentů). Přesný čas a místo se dozvím v průběhu písemky.
 • Pouze při vyhodnocení mám možnost nahlédnout do své písemné práce a podívat se, jak byla hodnocena. Mám právo se přítomných zkoušejících zeptat na detaily hodnocení a na správný postup. Mám právo reklamovat pouze zjevné nedostatky při opravě (špatně sečtené body, neopravená část písemky apod.). Reklamaci mohu uplatnit pouze u zkoušejícího, který je pověřen zápisem známek do Indexu.
 • Zkouška nemá ústní část. Z toho vyplývá, že pro hodnocení je podstané, co je napsáno v písemce. Nemá tedy smysl zkoušejícího přesvědčovat, že „to přece umím, jen jsem to tam nenapsal“. V případě podezření, že jsem svou písemku nevypracoval samostatně nebo v souladu s pravidly, má zkoušející právo ověřit věrohodnost mého výkonu dodatečným přezkoušením.
 • Zkouška je ukončena v průběhu jednoho kalendářního dne, obvykle nejpozději do 17 hodin.
 • Pokud se nedostavím na vyhlášení výsledků v určeném čase, ztrácím nárok na nahlédnutí do své písemky a zároveň i na informaci o počtu získaných bodů. Svůj Index si pak mohu vyzvednout na sekretariátu katedry matematiky (v úředních hodinách).
 • Pokud zkoušku úspěšně složím, bude mi výsledek zapsán do Indexu a následně (nejpozději do 3 pracovních dnů) i do UIS.
 • Telefonické informace o výsledcích zkoušek podávány nebudou.

Podrobnosti týkající se písemky (průběh, hodnocení)

K úspěšnému složení zkoušky je nutné získat přes 50 % bodů.

 • Písemka obsahuje 6 příkladů, za každý příklad mohu získat 0-10 bodů, v případě chybně opsaného zadání příkladu může být příklad ohodnocen maximálně polovičním počtem bodů.
 • Z písemky je možné získat maximálně 60 bodů. Na známku Dobře je nutné získat aspoň 31 bodů, na známku Velmi dobře 41 bodů a na známku Výborně 51 bodů.
 • Písemku vypracuji na vlastní čisté papíry. V záhlaví prvního listu vyplním čitelně požadované údaje (viz Co si určitě vzít s sebou), kromě svých osobních údajů, které mohu mít vyplněny předem (nejlépe na počítači), vyplním na místě „Kód písemky“ a po vypracování písemky pak „Počet listů“ a svůj „Podpis“. Zbývající listy podepíšu a očísluji.
 • Pokud dostanu zadání písemky vytištěné na samostatném papíře, vrátím toto zadání v původním stavu (spolu s vypracovanou písemkou).

Oficiální pravidla lze nalézt na stránkách katedry matematiky.

Závěrečné poznámky vyučujícího

Hlavní je dobře se na zkoušku připravit a u zkoušky nepodvádět.

 • Naší snahou je, aby všechny varianty písemných prací byly stejně obtížné (tj. pracné), přičemž tím rozumíme celkovou obtížnost varianty. To znamená, že pokud jedna z variant např. obsahuje úlohu na vyšetření konvexity dané funkce (kde je potřeba počítat první a druhou derivaci) a druhá varianta obsahuje úlohu na vyšetření monotonie dané funkce (kde se derivuje jen jednou), musí být v druhé variantě obtížnější jiný příklad, než v první variantě. Studentům, kteří při přípravě některé téma zcela vynechají a spoléhají, že jim bude stačit znalost zbývajících témat, bude logicky varianta, která má právě příklad z tohoto tématu jednodušší, připadat obtížnější.
 • Nechoďte na zkoušku nepřipraveni, okrádáte nás a také sebe o drahocenný čas. Většina studentů se připraví na 40 % a doufá, že ten zbytek někde nažene. Zpravidla to nevyjde. Když pak zkoušku konečně zvládnou, zjistí, že jim příprava zabrala mnohem více času a stála je mnohem více úsilí, než kdyby se připravili hned na 200 %, tj. nevynechali by žádné téma a byli by schopni písemku napsat za 30 minut.
 • U zkoušky se nepokoušejte podvádět. Menší prohřešky (opisování od souseda, používání nepovolených taháků, telefonování během písemky apod.) jsou penalizovány hodnocením „nevyhověl“. Závažnější prohřešky (používání „náhradníků“, falšování zadání apod.) mohou končit vyloučením ze studia, případně i trestním postihem.
 • Přestože máme místnosti na zkoušení objednány s velkým předstihem, může se mimořádně stát, že o některé na poslední chvíli přijdeme např. v důsledku konání jiných důležitějších akcí university. V takových případech prosíme o maximální trpělivost a spolupráci.